2020-2021 School Report Cards

NC School Report Cards

2020-2021 School Report Cards

School report cards will not be issued for the 2020-2021 school year because assessment data was not collected during the 2019-2020 school year due to COVID-19.

Spanish
Las boletas de calificaciones escolares no se emitirán para el año escolar 2020-2021 porque los datos de evaluación no se recopilaron durante el año escolar 2019-2020 debido a COVID-19.

Hmong
Cov ntawv cej luam hauv tsev kawm yuav tsis muab tso rau xyoo kawm ntawv 2020-2021 vim tias cov ntaub ntawv ntsuas kev ntsuas tsis tau sau nyob rau xyoo 2019-2020 vim yog COVID-19.